GLOBAL G.A.P.

Το GlobalG.A.P. είναι ένας φορέας ιδιωτικού δικαίου που θέτει εθελοντικά πρότυπα για την πιστοποίηση γεωργικών προϊόντων σε όλο τον κόσμο σύμφωνα με τους κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής.
Το πρότυπο Ολοκληρωμένης διασφάλισης Φάρμας GLOBALG.A.P. έχει σχεδιαστεί κατά κύριο λόγο για να καθησυχάσει τους καταναλωτές σχετικά με τον τρόπο παραγωγής τροφίμων στην γεωργική εκμετάλλευση ελαχιστοποιώντας τις επιβλαβείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις των γεωργικών εργασιών, μειώνοντας τη χρήση χημικών εισροών και διασφαλίζοντας μια υπεύθυνη προσέγγιση για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων καθώς και την καλή διαβίωση των ζώων.
Το GLOBALG.A.P. χρησιμοποιείται ως εγχειρίδιο χρήσης για την ορθή γεωργική πρακτική (G.A.P.) οπουδήποτε στον κόσμο. Βασίζεται σε μια ισότιμη σχέση μεταξύ των παραγωγών και λιανοπωλητών που επιθυμούν να καθιερώσουν αποτελεσματικά πρότυπα και διαδικασίες πιστοποίησης.

Το  GLOBALG.A.P. επιδιώκει τους ακόλουθους γενικούς στόχους:

 • Την παραγωγή ασφαλών προϊόντων
 • Την προστασία της υγείας του παραγωγού
 • Την ασφάλεια, την υγιεινή και την ευημερία των εργαζομένων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις
 • Την ασφάλεια και την υγιεινή του προϊόντος κατά τον χειρισμό του από τη συγκομιδή έως και την πώλησή του
 • Την αειφορία του περιβάλλοντος και την εφαρμογή ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των εχθρών και ασθενειών
 • Την τήρηση της υπάρχουσας νομοθεσίας και των κανόνων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής
 • Την διασφάλιση των αποδόσεων των καλλιεργειών και του εισοδήματος του παραγωγού
 • Την τήρηση των προδιαγραφών των προϊόντων, τόσο στη χώρα παραγωγής, όσο και στη χώρα προορισμού των παραγόμενων προϊόντων

Κάθε παραγωγός πρωτογενών γεωργικών προϊόντων που καλύπτονται από τα Πρότυπα GLOBALG.A.P. μπορεί να κάνει αίτηση για Πιστοποίηση GLOBALG.A.P..

Η πιστοποίηση GLOBALG.A.P., γνωστή και ως Ολοκληρωμένη Διασφάλιση Φάρμας, καλύπτει του κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής :

 • Φυτική παραγωγή (φρούτα & λαχανικά, καλλωπιστικά άνθη & λουλούδια, φυτά μεγάλης καλλιέργειας, λυκίσκος, τσάι, πολλαπλασιαστικό υλικό)
 • Ζωική παραγωγή (γαλακτοκομικά, βοοειδή, πρόβατα, χοιροτροφία, πτηνοτροφία)
 • Ιχθυοκαλλιέργεια

Το  GLOBALG.A.P. επίσης καλύπτει και άλλες πτυχές της παραγωγής τροφίμων και της αλυσίδας εφοδιασμού, την ιχνηλασιμότητα, την ασφάλεια τροφίμων και την παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών.

 • Option 1: μεμονωμένος παραγωγός αιτείται για πιστοποίηση και αυτός ο παραγωγός θα είναι κάτοχος του πιστοποιητικού
 • Option 1 με πολλές θέσεις παραγωγής χωρίς την εφαρμογή ΣΔΠ: ένας μεμονωμένος παραγωγός ή μία οργάνωση που έχει πολλές θέσεις παραγωγής που δεν αποτελούν ξεχωριστή νομική οντότητα, αιτείται πιστοποίηση
 • Option 1 με πολλές θέσεις παραγωγής όπου εφαρμόζεται ΣΔΠ: ένας μεμονωμένος παραγωγός ή μία οργάνωση με πολλές θέσεις παραγωγής που δεν αποτελούν ξεχωριστή νομική οντότητα και εφαρμόζεται ΣΔΠ, αιτείται πιστοποίηση. Ισχύουν όσα αναφέρονται στο μέρος ΙΙ του πρωτοκόλλου για την εφαρμογή ΣΔΠ
 • Option 2: μία ομάδα παραγωγών αιτείται για πιστοποίηση. Η ομάδα θα είναι ο κάτοχος του πιστοποιητικού και πρέπει να εφαρμόζεται ένα ΣΔΠ το οποίο θα συμμορφώνεται με το Μέρος ΙΙ του πρωτοκόλλου.

Το GRASP – GLOBALG.A.P. RISK ASSESSMENT ON SOCIAL PRACTICE (Αξιολόγηση κινδύνου για την κοινωνική πρακτική), αποτελεί μια εθελοντική επιπρόσθετη ενότητα που αναπτύχθηκε για την αξιολόγηση των κοινωνικών πρακτικών στη γεωργική εκμετάλλευση, λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες πτυχές της υγείας, της ασφάλειας και της ορθής αντιμετώπισης των εργαζομένων.
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι ένα όλο και πιο σημαντικό ζήτημα στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων.

Οι Καλές Γεωργικές Πρακτικές δεν σχετίζονται μόνο με τα προϊόντα – έχουν σχέση και με τους ανθρώπους

Ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον έχει σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην ποιότητα του προϊόντος όσο και στην αποδοτικότητα κόστους των εγκαταστάσεων παραγωγής. Η αξία και τα οφέλη των καλά εκπαιδευμένων, προστατευμένων και με κίνητρο εργαζομένων είναι ορατά σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού.

10 λόγοι για τη χρήση του GRASP:

• Συμβάλλει στη δημιουργία ενός βελτιωμένου συστήματος κοινωνικής διαχείρισης
• Παρέχει πληροφορίες για ενίσχυση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σας
• Συμβάλλει στη συμμόρφωση με τις τοπικές κοινωνικές εργατικές νομοθεσίες
• Υποστηρίζει τη δημιουργία επικοινωνίας μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων
• Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) έτσι ώστε η διοίκηση και οι εργαζόμενοι να μπορούν να εργαστούν για ένα θετικό περιβάλλον εργασίας
• Ενθαρρύνει να μελετήσετε την έκθεση στον κίνδυνο και σας βοηθά να καινοτομείτε σε τομείς υψηλού κινδύνου
• Επιτρέπει, στα πλαίσια της διαφάνειας των επιχειρήσεων, την προβολή των δυνατών σημείων και των αδυναμιών σε σχέση με κοινωνικές πρακτικές
• Μέσω της επικοινωνίας και της διαφάνειας, συμβάλλει στην τόνωση της θέσης σας μεταξύ των προμηθευτών και των αγοραστών
• Παρέχει πληροφορίες για τη μείωση του κινδύνου για κοινωνικές νομικές μη συμμορφώσεις.
• Μπορεί να γίνει ταυτόχρονα με την επιθεώρηση του GLOBALG.A.P.

Η διαδικασία ένταξης στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

01

Ενημέρωση ενδιαφερομένων μέσω ανταλλαγής πληροφοριών

02

Υποβολή αίτησης ένταξης

03

Ανασκόπηση αίτησης και υπογραφή σύμβασης

04

Χορήγηση αριθμού GGN

05

Επιθεώρηση

06

Απόφαση συμμόρφωσης

07

Χορήγηση πιστοποιητικού

TOP