ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Σύμφωνα με το νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Κατάταξης Ξενοδοχείων σε Αστέρια το ειδικό σήμα λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) αντικαθίσταται με το πιστοποιητικό κατάταξης καταλυμάτων σε αστέρια.
Αρμόδιος Φορέας για την έκδοση των πιστοποιητικών κατάταξης των Ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστεριών και κλειδιών αντίστοιχα, είναι το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ), κατόπιν της απαραίτητης Τεχνικής Έκθεσης που συντάσσεται από το ΟΞΥΓΟΝΟ, διαπιστευμένο Φορέα Πιστοποίησης από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για τη διενέργεια ελέγχων και επιθεωρήσεων για τη κατάταξη ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων

Το Ξ.Ε.Ε., στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάταξης των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστεριών και μεσω του Συστήματος χορήγησης του σήματος “Boutique hotel”, δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του, να αναγνωρισθούν και να διαφοροποιηθούν ως “Boutique hotel”

Το Ξ.Ε.Ε. το πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωινό», το οποίο έχει ως αντικείμενο τον εμπλουτισμό του πρωινού που προσφέρεται στα Ελληνικά ξενοδοχεία με χαρακτηριστικά ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα, καθώς και παραδοσιακά τοπικά εδέσματα που αναδεικνύουν τη γαστρονομική παράδοση και ταυτότητα κάθε ελληνικού τουριστικού προορισμού.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΡΙΑ

Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε (5) κατηγορίες αστεριών, με ανώτατη την κατηγορία τα πέντε αστέρια (5*) και κατώτατη την κατηγορία του ενός αστεριού (1*).

Η διαδικασία κατάταξης Ξενοδοχείων ξεκινά με την εγγραφή του εκμεταλλευτή στο cert.grhotels.gr. Μετά την είσοδο στο σύστημα ο εκμεταλλευτής συμπληρώνει τη φόρμα με τα κριτήρια κατάταξης, τα οποία θα προσδιορίσουν την κατηγορία του καταλύματός του και ενημερώνεται για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει στο ΟΞΥΓΟΝΟ. Τα κριτήρια κατάταξης διακρίνονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά. Τα υποχρεωτικά κριτήρια πρέπει να πληρούνται όλα, ενώ τα προαιρετικά με την αντίστοιχη μοριόδοτηση που πριμοδοτεί το καθένα, διαμορφώνουν την τελική βαθμολογία και προσδιορίζουν την τελική κατάταξη των τουριστικών καταλυμάτων σε αστέρια.

Ο καθορισμός των τεχνικών και λειτουργικών υποχρεωτικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων προαιρετικών κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και η κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστεριών, καθορίζονται από τις διατάξεις της ΥΑ αρ. 216 (ΦΕΚ 10/Β/09.01.2015) όπως κάθε φορά ισχύει.

Μετά την εγγραφή σας στο cert.grhotels.gr και τη συμπλήρωση των κριτηρίων κατάταξης, έρχεστε σε επαφή με το ΟΞΥΓΟΝΟ, κατατίθεται η απαραίτητη αίτηση και γίνεται η ανάθεση από το ΞΕΕ. Έπειτα προσδιορίζεται η ημέρα επιτόπιας επιθεώρησης, όπου ελέγχονται εάν πληρούνται τα κριτήρια που έχει δηλώσει ο εκμεταλλευτής. Στη συνέχεια συντάσσεται η τεχνική έκθεση και βεβαιώνεται η κατηγορία αστεριών από το ΟΞΥΓΟΝΟ.

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, το αποτέλεσμα ελέγχεται από το ΞΕΕ και εκδίδεται το Πιστοποιητικό Κατάταξης, το οποίο έχει ισχύ για 5 έτη.

01
Εγγραφή στο cert.grhotels.gr και είσοδος στο σύστημα
02
Συμπλήρωση ηλεκτρονικά της φόρμας με τα κριτήρια ελέγχου
03
Συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών κάλυψης των κριτηρίων
04
Συμβασιοποίηση με το ΟΞΥΓΟΝΟ
05
Υποβολή αίτησης κατάταξης στην ειδική διαδικτυακή πύλη του Ξ.Ε.Ε.
06
Διαδικασία ελέγχων και επιθεωρήσεων από το ΟΞΥΓΟΝΟ
07
Αποστολή της βεβαίωσης συνδρομής από το ΟΞΥΓΟΝΟ
08
Έκδοση του Πιστοποιητικού κατάταξης από το ΞΕΕ

BOUTIQUE HOTEL

Το Πρόγραμμα “Boutique hotel” του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος επιδιώκει να αναδείξει τις προσπάθειες πρωτοποριακού σχεδιασμού και ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών φιλοξενίας στη χώρα μας. Αρχιτέκτονες, Designers, Managers, Ιδιοκτήτες ξενοδοχείων με όραμα, είναι οι κινητήριες δυνάμεις μας, είναι εκείνοι που μεταβάλλουν τον κλάδο της φιλοξενίας, επηρεάζουν τον τρόπο που ο ταξιδιώτης του 21ου αιώνα επιλέγει κατάλυμα, δημιουργούν νέες τάσεις στο τουριστικό γίγνεσθαι.

Η διαδικασία χορήγησης του σήματος “Boutique hotel” ξεκινά με την εγγραφή στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Ξ.Ε.Ε. www.boutique-hotel.gr. Μετά την είσοδο στο σύστημα ο εκμεταλλευτής συμπληρώνει τις Προδιαγραφές του Concept Σχεδιασμού του Ξενοδοχείου, που θεωρεί ότι πληροί το κατάλυμα. Επισυνάπτεται το απαιτούμενο υλικό τεκμηρίωσης (σχέδια, φωτογραφίες, videos, έγγραφα) για το έργο της Επιτροπής. Ο εκμεταλλευτής ελέγχει εάν προσφέρει ένα ελάχιστο πλήθος αναβαθμισμένων παροχών και υπηρεσιών, σύμφωνα με την κατηγορία κατάταξης του ξενοδοχείου σε αστέρια και ενημερώνεται για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει στο ΟΞΥΓΟΝΟ.

Ενημερώνεστε από την πλατφόρμα αλλά και από μήνυμα του ΞΕΕ για την απόφαση της Επιτροπής αναφορικά με την “Αναγνώριση του Concept Σχεδιασμού του Ξενοδοχείου ως Boutique Hotel”. Έπειτα έρχεστε σε επαφή με το ΟΞΥΓΟΝΟ, κατατίθεται η απαραίτητη αίτηση προς τον οργανισμό μας και γίνεται η ανάθεση από το ΞΕΕ. Στη συνέχεια προσδιορίζεται η ημέρα επιτόπιας επιθεώρησης, όπου ελέγχονται εάν πληρούνται τα κριτήρια που έχει δηλώσει ο εκμεταλλευτής. Τέλος συντάσσεται η Τεχνική Έκθεση” και η Βεβαίωση Συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης του Σήματος « Boutique Hotel» από το ΟΞΥΓΟΝΟ.

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, το αποτέλεσμα ελέγχεται από το ΞΕΕ και χορηγείτε το σήμα “Boutique hotel”, το οποίο έχει ισχύ.

01
Εγγραφή στο cert.grhotels.gr και είσοδος στο σύστημα
02
Συμπλήρωση ηλεκτρονικά της φόρμας με τα κριτήρια ελέγχου
03
Συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών κάλυψης των κριτηρίων
04
Συμβασιοποίηση με το ΟΞΥΓΟΝΟ
05
Υποβολή αίτησης κατάταξης στην ειδική διαδικτυακή πύλη του Ξ.Ε.Ε.
06
Διαδικασία ελέγχων και επιθεωρήσεων από το ΟΞΥΓΟΝΟ
07
Αποστολή της βεβαίωσης συνδρομής από το ΟΞΥΓΟΝΟ
08
Έκδοση του Πιστοποιητικού κατάταξης από το ΞΕΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ

Το ΟΞΥΓΟΝΟ είναι εξουσιοδοτημένος Φορέας Επιθεώρησης και Ελέγχου από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος για τον έλεγχο των κριτηρίων χορήγησης του σήματος Ελληνικό Πρωινό, σήμα το οποίο προσδίδει κύρος στις μονάδες τουρισμού καθότι ο γαστρονομικός πλούτος της Ελλάδος είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένος.

Η διαδικασία χορήγησης του σήματος “Ελληνικό Πρωινό” ξεκινά με την εγγραφή στον ειδικό διαδικτυακό τόπο του Ξ.Ε.Ε. cert.greekbreakfast.gr. Μετά την είσοδο στο σύστημα ο εκμεταλλευτής συμπληρώνει ηλεκτρονικά τη φόρμα με τα κριτήρια ελέγχου, στην οποία καταγράφονται τα προϊόντα και τα εδέσματα που θα προσφέρονται στους πελάτες.

Το κατάλυμα είναι υποχρεωμένο να προσφέρει τα ελάχιστα υποχρεωτικά εθνικά και τοπικά προϊόντα, όπως καταγράφονται ανά κατηγορία στη φόρμα, καθώς και να προσθέσει, εφόσον το επιθυμεί μέχρι 3 προαιρετικά προϊόντα και εδέσματα, που θα συνιστούν την ταυτότητα του «Ελληνικού Πρωινού» του καταλύματος.

Μετά την εγγραφή σας στο cert.greekbreakfast.gr και τη συμπλήρωση των κριτηρίων ελέγχου, έρχεστε σε επαφή με το ΟΞΥΓΟΝΟ, κατατίθεται η απαραίτητη αίτηση και γίνεται η ανάθεση από το ΞΕΕ. Έπειτα προσδιορίζεται η ημέρα επιτόπιας επιθεώρησης, όπου ελέγχονται εάν πληρούνται τα κριτήρια που έχει δηλώσει ο εκμεταλλευτής. Στη συνέχεια συντάσσεται η τεχνική έκθεση και η βεβαίωση συνδρομής των προϋποθέσεων χορήγησης του Σήματος «Ελληνικό Πρωινό» από το ΟΞΥΓΟΝΟ.

Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, το αποτέλεσμα ελέγχεται από το ΞΕΕ και χορηγείτε το σήμα «Ελληνικό Πρωινό», το οποίο έχει ισχύ για 2 έτη.

01
Εγγραφή στο cert.grhotels.gr και είσοδος στο σύστημα
02
Συμπλήρωση ηλεκτρονικά της φόρμας με τα κριτήρια ελέγχου
03
Συλλογή των απαιτούμενων δικαιολογητικών κάλυψης των κριτηρίων
04
Συμβασιοποίηση με το ΟΞΥΓΟΝΟ
05
Υποβολή αίτησης κατάταξης στην ειδική διαδικτυακή πύλη του Ξ.Ε.Ε.
06
Διαδικασία ελέγχων και επιθεωρήσεων από το ΟΞΥΓΟΝΟ
07
Αποστολή της βεβαίωσης συνδρομής από το ΟΞΥΓΟΝΟ
08
Έκδοση του Πιστοποιητικού κατάταξης από το ΞΕΕ
TOP