ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η βιολογική παραγωγή είναι ένα σύνολο διαχείρισης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και παραγωγής τροφίμων, το οποίο συνδυάζει βέλτιστες περιβαλλοντικές πρακτικές, υψηλό βαθμό βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των φυσικών πόρων, την εφαρμογή υψηλού επιπέδου προτύπων στη μεταχείριση των ζώων και παραγωγή που ανταποκρίνεται στην προτίμηση καταναλωτών σε προϊόντα που παράγονται με φυσικές μεθόδους και διεργασίες. Είναι ένα σύστημα παραγωγής που βασίζεται στην αμειψισπορά των καλλιεργειών, την ανακύκλωση των φυτικών υπολειμμάτων και της ζωικής κοπριάς, τη χλωρή λίπανση, τη λογική χρήση των γεωργικών μηχανημάτων και τους βιολογικούς τρόπους αντιμετώπισης των εχθρών και παρασίτων των φυτών και ορίζεται ως η χρήση της μεθόδου παραγωγής σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΚ 834/2007 σε όλα τα στάδια παραγωγής, παρασκευής και διανομής.

Η βιολογική παραγωγή επιδιώκει τους ακόλουθους γενικούς στόχους:

 • τη δημιουργία ενός συστήματος αειφόρου διαχείρισης της γεωργίας το οποίο:
  • σέβεται τα συστήματα και τους κύκλους της φύσης και διατηρεί και βελτιώνει την υγεία του εδάφους, του νερού, των φυτών και των ζώων και την ισορροπία μεταξύ αυτών·
  • συμβάλλει σε υψηλό επίπεδο βιοποικιλότητας·
  • κάνει υπεύθυνη χρήση των ενεργειακών και των φυσικών πόρων, όπως το νερό, το έδαφος, οι οργανικές ύλες και ο ατμοσφαιρικός αέρας·
  • ανταποκρίνεται σε υψηλού επιπέδου πρότυπα μεταχείρισης των ζώων και, ειδικότερα, ικανοποιεί τις ιδιαίτερες ανάγκες συμπεριφοράς των διαφόρων ειδών ζώων
 • την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας
 • την παραγωγή ευρείας ποικιλίας τροφίμων και άλλων γεωργικών προϊόντων που να ανταποκρίνεται στην καταναλωτική ζήτηση για προϊόντα παραγόμενα με διεργασίες που δεν βλάπτουν το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των φυτών και των ζώων και τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Μέσω της πιστοποίησης για την εφαρμογή του προτύπου της βιολογικής γεωργίας δίνεται η δυνατότητα καλύτερης προώθησης των προϊόντων στο εξωτερικό με παράλληλη εξαγωγή αυτών, ενώ με το πέρασμα του χρόνου θα επιτύχετε και μείωση στο απαιτούμενο κόστος παραγωγής σας, λόγω των μειωμένων εισροών στις καλλιέργειές σας.

Κάθε επιχείρηση που :

 • παράγει
 • παρασκευάζει
 • αποθηκεύει
 • εισάγει από τρίτη χώρα
 • διαθέτει στην αγορά

πριν διαθέσει στην αγορά προϊόντα ως βιολογικά ή σε φάση μετατροπής προς βιολογική παραγωγή οφείλει να υποβάλλει την επιχείρησή της στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης

Η διαδικασία ένταξης στο Σύστημα Ελέγχου και Πιστοποίησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

01

Ενημέρωση ενδιαφερομένων μέσω ανταλλαγής πληροφοριών

02

Υποβολή αίτησης

03

Ανασκόπηση αίτησης

04

Υπογραφή σύμβασης

05

Επιθεώρηση

06

Απόφαση συμμόρφωσης

07

Χορήγηση πιστοποιητικού

TOP